>

API

บริการข้อมูลเปิด (Open Data) จากแพลตฟอร์ม ThaiSkyward อนุญาต (เปิดกว้าง) ให้ผู้สนใจ กล่าวคือ นักวิจัยและนักพัฒนา ทั้งในนามส่วนตัวหรือในนามองค์กรที่มีความสนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อ ข้อมูลต่างๆ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่มา รูปแบบการวัด เครื่องมือวัด และค่าเบี่ยงเบนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดอากาศในพื้นที่ (ระดับท้องถิ่น) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย* ทั้งนี้ ก็เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นไทยร่วมกันผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีผลประโยชน์ของคนไทยในท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ทั้งในวันนี้และในอนาคต

* สามารถร้องขอข้อมูลจาก API (call) ได้ไม่เกิน 200 ครั้ง (request) ต่อวัน

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม ThaiSkyward เปิดให้บุคคลหรือองค์กร ในนามนักพัฒนา (Developer) เข้าถึงข้อมูลดิบได้จากสถานีตรวจวัดอากาศแบบองค์รวม 'อาร์โมแกน' (Armogan) ซึ่งติดตั้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศ ณ ปัจจุบัน (NowCasting) ได้จากระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้สื่อหลากรูปแบบ (Multimodalities) เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาห์ฝน ข้อมูลพยากรณ์อากาศย้อนหลัง และข้อมูลการคำนวณจากโมเดลอากาศมาตรฐาน

ข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน

 • ข้อมูลดิบจากสถานี Armogan

  ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ถูกต้องมายังระบบทุกๆ 15-20 วินาที 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศตามตำแหน่งพื้นที่ (LatLng)

  ข้อมูลจากการเคราะห์และเรียนรู้ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโมเดลการพยากรณ์อากาศอ้างอิงตามตำแหน่งพิกัด Latitude Longitude
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศ ณ เวลาปัจจุบัน (NowCasting)

  ข้อมูลจากการเคราะห์และเรียนรู้ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโมเดลการพยากรณ์อากาศมาตรฐาน
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศราย 3 ชั่วโมง (3 Hours Forecast)

  ข้อมูลจากการเคราะห์และเรียนรู้ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโมเดลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 ชั่วโมงจากเวลาปัจจุบัน
 • ข้อมูลย้อนหลังแบบบีบอัด (Archive files)

  ไฟล์ข้อมูลย้อนหลังระดับ วัน เดือน และปี
 • การเข้าถึง

  เพื่อทำการร้องขอข้อมูลผ่านบริการ APIs ของ ThaiSkyward ท่านต้องทำการขอรหัสอ้างอิงสิทธิ์การเข้าถึง หรือ API Key โดยส่งข้อมูลและคำอธิบายการนำข้อมูลไปใช้งานเบื้องต้นมายังทีมงาน ที่อยู่อีเมล hello@rezonance.tech

  API Specification

  ข้อมูลดิบจากสถานี Armogan

 • End-Point URI: https://apis.thaiskyward.com/v1/stations/[STATION_ID]/?api_key=[API_KEY]&limit=[LIMIT]
  Method: GET
  Response Object: JSON
  Request Params:
  Param NameTypeDescriptionRequire?Default
  STATION_IDNumberArmogan Virtual IdentityYesNone
  API_KEYStringYour API Key generated by ThaiSkywardYesNone
  LIMITNumber (Range)Querying limit (number)No250
  Example:
  https://apis.thaiskyward.com/v1/stations/1/?api_key=mysecretstring&limit=100
  Remark:
  STATION_ID=1 คือ สถานีตรวจอากาศแบบองค์รวม Armogan ตัวที่ 1 บริเวณประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศตามตำแหน่งพื้นที่ (LatLng)

 • End-Point URI: https://apis.thaiskyward.com/v1/weather/[LATITUDE],[LONGITUDE]/?api_key=[API_KEY]
  Method: GET
  Response Object: JSON
  Request Params:
  Param NameTypeDescriptionRequire?Default
  LATITUDEFloating NumberGeolocation latitudeYesNone
  LONGITUDEFloating NumberGeolocation longitudeYesNone
  API_KEYStringYour API Key generated by ThaiSkywardYesNone
  Example:
  https://apis.thaiskyward.com/v1/weather/12.6014095,102.0891817/?api_key=mysecretstring
  Response Params:
  Param NameTypeDescription
  locationStringGeolocation location name
  nowcastingObjectCurrent weather forecast
  next_3_hoursArray of objects3 hours weather forecast
  ความครอบคลุมพื้นที่ในปัจจุบัน มี 4 ตำบล จาก 2 อำเภอในจังหวัดจันทุบรี
  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี, ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี, ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี, และตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชกุฏ จันทบุรี
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศ ณ เวลาปัจจุบัน (NowCasting)

 • End-Point URI: https://apis.thaiskyward.com/v1/nowcasting/[LOCATION_ID]/?api_key=[API_KEY]
  Method: GET
  Response Object: JSON
  Request Params:
  Param NameTypeDescriptionRequire?Default
  LOCATION_IDNumberThaiSkyward Virtual Location Identity (Thailand's subdistrict number)YesNone
  API_KEYStringYour API Key generated by ThaiSkywardYesNone
  Example:
  https://apis.thaiskyward.com/v1/nowcasting/220106/?api_key=mysecretstring
  Remark:
  LOCATION_ID=220102 คือ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220106 คือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220107 คือ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=221001 คือ ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชกุฏ จันทบุรี
 • ข้อมูลวิเคราะห์และคาดการณ์อากาศราย 3 ชั่วโมง (3 Hours Forecast)

 • End-Point URI: https://apis.thaiskyward.com/v1/hourly/[LOCATION_ID]/?api_key=[API_KEY]
  Method: GET
  Response Object: JSON
  Request Params:
  Param NameTypeDescriptionRequire?Default
  LOCATION_IDNumberThaiSkyward Virtual Location Identity (Thailand's subdistrict number)YesNone
  API_KEYStringYour API Key generated by ThaiSkywardYesNone
  Example:
  https://apis.thaiskyward.com/v1/hourly/220106/?api_key=mysecretstring
  Remark:
  LOCATION_ID=220102 คือ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220106 คือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220107 คือ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=221001 คือ ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชกุฏ จันทบุรี
 • ข้อมูลย้อนหลังแบบบีบอัด (Archive files)

 • End-Point URI: https://apis.thaiskyward.com/v1/archive/[LOCATION_ID]/?api_key=[API_KEY]
  Method: GET
  Response Object: HTML (Web Page)
  Request Params:
  Param NameTypeDescriptionRequire?Default
  LOCATION_IDNumberThaiSkyward Virtual Location Identity (Thailand's subdistrict number)YesNone
  API_KEYStringYour API Key generated by ThaiSkywardYesNone
  Example:
  https://apis.thaiskyward.com/v1/archive/220106/?api_key=mysecretstring
  Remark:
  LOCATION_ID=220102 คือ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220106 คือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=220107 คือ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี
  LOCATION_ID=221001 คือ ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชกุฏ จันทบุรี